GIỚI THIỆU

Hợp tác xã Hoàng Hải Tam Quang được thành lập theo sự phát triển của thị trường Nông Sản nước nhà nhằm tối đa hóa nguồn nhân lực để tập trung Phát triển sản phẩm Nông Nghiệp chất lượng cao của nước nhà

Địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Hotline: 0989.411.234